ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ร่วมสมัยและทันสมัย

          วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรให้ร่วมสมัยและทันสมัย โดยสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย ประเภท ข ที่มีหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมจากสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยในการรับรองของสภาการแพทย์แผนไทย จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1.วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก 9. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 10. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันและวิเคราะห์สถานการณ์ของทุกสถาบันที่ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทย สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมมาทำการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยให้ร่วมสมัยและทันสมัยต่อไป และได้เยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยอีกด้วย

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com