ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพการแพทย์ไทยให้ร่วมสมัยและทันสมัย

          วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพการแพทย์ไทยให้ร่วมสมัยและทันสมัย ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์ไทย ที่เป็นศิษย์ของวิทยาลัยการแพทย์ฯ รุ่นที่ 1-13 จำนวน 52 คน จาก 34 จังหวัด ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งตัวแทนผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์ไทยอิสระ อาทิ คลินิกการแพทย์แผนไทย ร้านยาไทย ฟาร์มสมุนไพร บริษัทจัดหาวัตถุดิบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตัวแทนผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์ไทยในหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งคลินิกและโรงพยาบาลเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมยาไทย ร้านยาไทย โรงเรียนแพทย์แผนไทย และตัวแทนผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์ไทยในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาวิชาชีพการแพทย์ไทยให้ร่วมสมัยและทันสมัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ศ.คลินิก นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา มาให้ในการพัฒนาวิชาชีพการแพทย์ไทยให้เข้มแข็ง โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์ไทยระหว่างศิษย์STAM กับวิทยาลัยการแพทย์ฯ เพื่อรองรับการพัฒนาวิชาชีพการแพทย์ไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมต่อไปในอนาคต อีกทั้งศิษย์ทุกคนยังได้เยี่ยมชมวิทยาลัยเพื่อดูความก้าวหน้าในกระบวนการเรียนการสอนอีกด้วย

 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com