พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์ฯ

         ด้วยวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. สถาปนาเป็นปีที่ 17 เพื่อความเป็นสวัสดิ์มงคลแก่บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาแพทย์แผนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ ศิษยานุศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพเป็นแพทย์ไทยรับใช้ประชาชน ตลอดจนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ในช่วงเช้าวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้จัดพิธีทำบุญสถาบัน ซึ่งทุกคนได้ร่วมใจกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ลานหน้าโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์ไทยSTAM2002 (โฮงยาปัจฉิมวัย) และได้ร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตรงกับวันที่ 15 พฤศจิกายน เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณของบรมครูชีวกโกมารภัจจ์บรมครูทางด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้มีการประดิษฐานไว้ ณ วิทยาลัยแห่งนี้ด้วย ทั้งยังเป็นการฟื้นฟู และพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นแพทย์แผนไทยที่ดีรับใช้สังคมต่อไป

          ในโอกาสอันดีนี้วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้ประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิญชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์แก่ จำนวน 7 แห่ง         

         1) เรือนจำกลางเชียงราย กรมราชทัณฑ์ ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นทั้งแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ และเป็นแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาผู้ต้องขังในเรือนจำ

         2) เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ให้การเอื้อเฟื้อจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทย จัดสรรคงบประมาณตลอดจนอำนวยความสะดวกในการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555

       3) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เอื้อเฟื้อด้านสถานที่โดยจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทย จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบสมุนไพรมาดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้บัณฑิตแพทย์ไทยของวิทยาลัยไปทำหน้าที่เป็นแพทย์ไทยประจำคลินิกอีกด้วย

       4) เทศบาลตำบลบ้านดู่ เอื้อเฟื้อต่อวิทยาลัยในการเข้าถึงชมรมผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านเพื่อคัดกรองผู้ป่วยอาสาสมัครเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์ไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 อีกทั้งยังมีการระดมทุนผ้าป่าร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบสมุนไพรมาดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชน

       5) บริษัทแสงสว่างตราค้างคาวจำกัด ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ไทยของวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเภสัชกรรมไทย นอกจากนี้ยังให้ความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วยวิพากษ์หลักสูตร ตลอดจนให้คำปรึกษาในการพัฒนาโรงงานสาธิตเภสัชอุตสาหกรรมสมุนไพรของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP PIC/s

         6) บริษัทขาวลออเภสัชจำกัด ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ไทยของวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเภสัชกรรมไทย นอกจากนี้ยังให้ความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วยวิพากษ์หลักสูตร อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้บัณฑิตแพทย์ไทยของวิทยาลัยไปทำหน้าที่เป็นเภสัชกรไทยควบคุมการผลิตยาสมุนไพรในโรงงานของบริษัท

         7)  บริษัท ตำรับไทย สมุนไพร จำกัด ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร การบริหารคลังสินค้า และการจัดร้านยาไทยให้ทันสมัย นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้บัณฑิตแพทย์ไทยของวิทยาลัยไปทำหน้าที่เป็นเภสัชกรไทยประจำร้านตำรับไทยทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ เนื่องในโอกาสวันครบรอบปีที่ 17 ของการสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์ฯ คุณมหาคุณ เทพสุทิน กรรมการผู้จัดการบริษัท ตำรับไทย สมุนไพร จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นจำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ด้วย

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us






Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com