นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบบริการและการรักษาโรคด้วยการแพทย์ใต ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

            วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้จัดกิจกรรมเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 เป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยในปีนี้มีอาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทย จำนวน 13 คน ได้เยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลการแพทย์พื้นบ้านในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพฯ เพิ่มเติม เช่น ระบบการให้บริการรักษาผู้ป่วยในรูปแบบ OPD รูปแบบ IPD แผนกนอนยา แผนกทุยหนา แผนกผดุงครรภ์ และแผนกยาไท ซึ่งเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์แบบผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนไท การแพทย์แผนจีน และการแพทย์แผนปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษารูปแบบการประกอบการของคลินิกเอกชน ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชสมุนไพรต่างๆ ครอบคลุม 4 องค์กรดังนี้ 1) โรงพยาบาลการแพทย์ใตสิบสองปันนา (Dai Hospital of Xishuangbanna) 2) โรงพยาบาลการแพทย์ใตโก๊วหยง (Guo-Rong Dai Hospital) 3) โรงพยาบาลการแพทย์ใตหลินหยานฟาง (Lin Yan Fang Dai Traditional Hospital และ 4) สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา (Xishuangbanna Tropical Botanical Garden) ระหว่างวันที่  31 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2562  โดยมีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริการการรักษาผู้ป่วยแบบผสมผสานในโรงพยาบาลการแพทย์ใตและพันธุ์พืชสมุนไพรตามองค์กรต่างๆ เป็นประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com