วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะบุคลากรและแกนนำนักศึกษาจากวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร ตามโครงการการบริหารจัดการหลักสูตรและสำนักงานสีเขียว ด้วยเล็งเห็นว่าวิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร.เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรฯ จนสามารถผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมได้จริง

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com