คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการแพทย์ฯ เยี่ยมเยือนและแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

          คณะผู้บริหารของวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. นำโดย อ.ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ คณบดี, ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ คณบดีผู้ก่อตั้ง และคณะผู้บริหารรวม 7 คน ได้เดินทางเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฉิงตู โดยได้รับการต้อนรับจาก Prof.Chao Meifu คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ Prof.Lu Guanghua คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ชนเผ่า ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ด้านยาสมุนไพร หน่วยวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร ตลอดจนพูดคุยหารือความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยในเบื้องต้นวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้เชิญทั้งสองท่านมาร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จะจัดขึ้นที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ ในปี 2563 นอกจากนี้ยังได้เจรจาในการส่งอาจารย์ของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร หลักการเตรียมเครื่องยาสมุนไพรให้มีสรรพคุณที่ดี การพัฒนายาในรูปแบบสมัยใหม่ และจะนำไปสู่การขยายแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทยบัณฑิตและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในโอกาสต่อไป

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com