กิจกรรมเพิ่มทักษะประสบการณ์วิชาชีพฯ ด้านเภสัชกรรมไทย ในโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ซึ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในรูปแบบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 แห่งได้แก่ 1) สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด บรรยายให้ความรู้โดย นายเกษมศักดิ์ สุขเกษม หัวหน้าฝ่ายโรงงาน และ 2) โรงงานนม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่) นำโดย นางสาวณัฐภิชา อินทร์พันธ์ นักผลิตภัณฑ์ การเพิ่มประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้บุคลากรและนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิตนมในรูปแบบพาสเจอร์ไรซ์และ UHT ซึ่งสามารถความรู้มาปรับประยุกต์ในการพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรในอนาคตสืบต่อไป อีกทั้งยังได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นอีกด้วย

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com