เสริมทักษะด้านการจัดจำแนกพันธุ์พืชสมุนไพรตามหลักอนุกรมวิธานพืช

                       วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการจัดจำแนกพันธุ์พืชสมุนไพรตามหลักอนุกรมวิธานพืช ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ องค์การพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ 1) เส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy) และสวนสมุนไพร 2) กลุ่มอาคารเรือนกระจก 3) หอพรรณไม้ (Herbarium) และ 4) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Science Museum) โดยการจัดกิจกรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์แผนไทยมีความรู้เกี่ยวกับทักษะในการจัดจำแนกพืช  การจัดทำตัวอย่างพันธุ์ไม้  และความรู้เกี่ยวกับพืช ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเรียนวิชาชีพแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเภสัชกรรมไทย         

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com