กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

         เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาจะมีขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 นี้ ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะได้ให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงหลักธรรมคำสอนให้คนได้จรรโลงจิตใจ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อวันสำคัญทางศาสนา จึงได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาขึ้นเพื่อสืบสานและอนุรักษ์การทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่ อีกทั้งยังเสริมสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษาแพทย์แผนไทยที่นับถือศาสนาพุทธให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com