อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

              วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562  เนื่องด้วยเล็งเห็นว่าบุคลากรทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนงานด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต นอกเหนือจากการเลือกสรรบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรแล้ว การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้กับบุคลากรเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนทิศทางและนโยบายต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยในปัจจุบันถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง  ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและปฏิบัติงานภายใต้นโยบายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่วางไว้อันจะทำให้องค์กรพัฒนาและเจริญเติบโตไปในอนาคต ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งหวังให้คณาจารย์ประจำวิทยาลัย มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 23 แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และ 9 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสามารถนำความรู้ ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานในส่วนที่วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกมอบหมายและตนเองรับผิดชอบต่อไป

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com