พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2562

              ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วมพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงถึงความเคารพ ยอมรับและนับถือครูอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และในโอกาสนี้วิทยาลัยรู้สึกยินดีกับนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกชั้นปีที่ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทเรียนดีให้แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์ฯ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นแพทย์แผนไทยบัณฑิตที่ดีของสังคม โดยมี 5 ลำดับแรกของระดับเกียรตินิยมเหรียญทองขึ้นรับมอบเกียรติบัตรบนเวทีจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สร้างความยินดีแก่นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกคน อีกทั้งยังมีการมอบเข็มตราสัญลักษณ์ราชภัฏเชียงรายให้แก่นักศึกษาทุกท่านเพื่อแสดงถึงการก้าวสู่การเป็นนักศึกษาอย่างเต็มภาคภูมิ นอกจากนี้นักศึกษาแพทย์แผนไทยรุ่นที่ 17 ยังได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับครูบาอาจารย์วิทยาลัยการแพทย์ฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นแพทย์แผนไทยด้วยความพากเพียรพยายามจนสำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์แผนไทยบัณฑิตที่ดีของสังคมในอนาคต

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com