คณะทำงานของศูนย์สุขภาพดี (Wellness Center) โรงพยาบาลเชียงแสน จ.เชียงราย

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีโอกาสต้อนรับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งเป็นคณะทำงานของศูนย์สุขภาพดี (Wellness Center) โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ 5 มิถุนายน 2562 จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เพื่อนำความรู้ไปผสมผสานการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนแบบองค์รวม ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตามวัย

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com