ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ในโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

                วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับ นศ.พท.ซัลฟาอ์ บือซา และ นศ.พท.การีมะห์ อุมาร ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ซึ่งทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดทุนทรัพย์ มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดีที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในสาขาที่เป็นความต้องการหรือสาขาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้

          สำหรับวิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตนั้นก็มีนักศึกษาแพทย์แผนไทยมาจากทุกจังหวัดของประเทศไทยรวมไปถึงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ซึ่งนักศึกษาแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์ฯก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาได้รับทุน จำนวน 5 คน ได้แก่ น.ศ.พท.ซารีฟา สะแลแม, น.ศ.พท.ซูไฮดา โมง, น.ศ.พท.นูรีซัน มะดีเย๊าะ, น.ศ.พท.อะห์ลาม สะมุแย, น.ศ.พท.นูรซีลา ซูหลง และในปีการศึกษา 2560 ได้รับทุนจำนวน 1 คน คือ น.ศ.พท.อัฟฟานี ลามุง ซึ่งวิทยาลัยฯก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับทุนฯ และยินดีกับท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะได้มีแพทย์แผนไทยมีฝีมือ มีความรู้ ความสามารถ เป็นหมอที่ดีไปรับใช้ประชาชนได้อย่างแท้จริง

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com