การศึกษาความรู้ด้านพันธุ์พืชสมุนไพร สาธารณรัฐประชาชจีน

         เนื่องด้วยวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเครือข่ายหนึ่งของการแพทย์พื้นบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน และมีบทบาทในการเป็นองค์กรแกนนำทางด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและในระดับสากลโดยเฉพาะองค์การอนามัยโลก (WHO SEARO) รวมถึงเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบนระดับ ASEAN และ ASEAN+3 และได้มีการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วิทยาลัยการแพทย์ฯ ยังคงความเป็นหนึ่งในด้านความร่วมมือกับนานาประเทศ ทำให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีความพร้อมทั้งในและต่างประเทศ ในโอกาสนี้วิทยาลัยการแพทย์ฯ นำโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยและนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาความรู้ด้านพันธุ์พืชสมุนไพรของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 4-12 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางการแพทย์และสมุนไพร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของนักศึกษาแพทย์แผนไทยวิทยาลัยการแพทย์ฯ และนำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีด้านเภสัชกรรมไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com