อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ

                   วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีโอกาสต้อนรับ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยฯ, นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, ดร.ภก อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Harvard Asia consulting และคุณสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ ประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อเข้าศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพทำให้ได้เห็นถึงศักยภาพของบัณฑิตแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์ฯ และนำไปปรับใช้กับการพัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยของประเทศไทย

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com