วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

        วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีโอกาสต้อนรับคุณสกุลรัตน์ ตาละโสภณ ผู้อำนวยการส่วนกระทรวงสาธารณสุข 4 (สำนักงบประมาณ), ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลและคลังความรู้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ คุณศรีจรรยา โชตึก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ในการเข้าศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพที่สามารถไปรับใช้ชุมชนรวมทั้งไปประกอบการเองได้

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com