งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562

               คณะผู้บริหาร บุคลากร วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562 ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เพื่อสืบสานประเพณีแบบล้านนาและเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com