Dr.Liao Guorong ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์ใตโก๊วหยง สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ และลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

          สืบเนื่องจากวิทยาลัยการแพทย์ฯ กับ โรงพยาบาลการแพทย์แผนใตโก๊วหยง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนใตภาคเอกชน มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จึงเห็นพ้องต้องกันที่จะลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 โดยวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้ต้อนรับท่าน Dr.Liao Guorong ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์ใตโก๊วหยง และ ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยมีความประสงค์จะร่วมมือกัน ดังนี้ 1) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรลุ่มน้ำโขงของทั้งสองสถาบันเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์และฝึกอบรม 2) ศึกษาแลกเปลี่ยนและพัฒนาด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรลุ่มน้ำโขง

        นอกจากนี้ท่าน Dr.Liao Guorong ได้เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ และร่วมประชุมหารือความร่วมมือของทั้งสองสถาบัน โดยได้ตกลงดำเนินกิจกรรมสานต่อการลงนาม MOU จำนวน 4 ประเด็น คือ  1) จัดตั้ง “ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรลุ่มน้ำโขง” ที่เมืองจิงหง สิบสองปันนา ประเทศจีน และ ที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมให้กับบุคลากรของทั้งสองสถาบัน 2) การศึกษาพันธุ์พืชสมุนไพรล้านนาและสิบสองปันนา 3)  โรงพยาบาลการแพทย์แผนใตโก๊วหยง รับบัณฑิตแพทย์แผนไทยเข้าทำงานเป็นแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาล จำนวน 2 คน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562  และ 4) การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย-ใตและสมุนไพร หมุนเวียนกันไปตลอดในปีการศึกษา 2562

                   

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com