อบรมการเขียนรายงาน SOP (Standard Operating Procedure) ตามมาตรฐาน GMP PIC/s สำหรับการผลิตยาแผนโบราณ

                      เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุขประกาศ เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2559 ที่กำหนดให้การผลิตยาแผนโบราณต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GMP PIC/s ซึ่งต้องปฏิบัติตาม SOP (Standard Operating Procedure) สำหรับยาแผนโบราณ ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยการแพทยืพื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน SOP ตามมาตรฐาน GMP PIC/s ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัชวาร พงษ์บริบูรณ์ (ภ.ม.) รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการโรงงาน บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด อุปนายกสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเขียนให้แก่อาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทยในครั้งนี้

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com