บรรยายพิเศษ เรื่อง Involvement and Utility of Buddhist Principle in Traditional Mongolian Medicine

           วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกียรติจากท่าน Khamba lama Dr.Prof. D. Natsagdorj อธิการบดีของ Otoch Manramba University เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง  Involvement and Utility of Buddhist Principle in Traditional Mongolian Medicine ให้กับอาจารย์และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ของวิทยาลัยการแพทย์ฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ทำให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องและการนำหลักพุทธศาสตร์มาใช้ในทางการแพทย์พื้นบ้านมองโกเลีย ซึ่งมีความสอดคล้องกับการนำหลักพุทธศาสตร์มาใช้ในทางการแพทย์แผนไทยและนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทฤษฏีและวิธีการรักษาโรคต่อไป  

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com