Otoch Manramba University – มหาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านมองโกเลีย เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ และลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

                          สืบเนื่องจากคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้ไปเยี่ยมเยือน  Otoch Manramba University  ณ เมืองอูลานบาเตอร์ ประเทศมองโกเลียนอก เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว  นำมาสู่การพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โดยในวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้ต้อนรับท่าน Khamba lama Dr.Prof. D. Natsagdorj อธิการบดีของ Otoch Manramba University และ ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยมีข้อตกลงความร่วมมือ 3 ประเด็นคือ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมด้านการแพทย์พื้นบ้าน และการวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร   

                       นอกจากนี้ท่าน Khamba lama Dr.Prof. D. Natsagdorj ได้เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ และร่วมประชุมหารือความร่วมมือของทั้งสองสถาบัน ซึ่งในเบื้องต้น วิทยาลัยการแพทย์จะส่งอาจารย์ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสมุนไพรที่ใช้ในการแพทย์พื้นบ้านมองโกเลีย ในเดือนสิงหาคมนี้ และในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการแพทย์ฯ จะส่งอาจารย์ไปฝึกอบรมด้านการแพทย์พื้นบ้านมองโกเลีย และส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านมองโกเลียและสมุนไพร สำหรับทาง Otoch Manramba University จะส่งอาจารย์มาฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยเช่นกัน ซึ่งกิจกรรมความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศในอนาคต

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com