บรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้พุทธปรัชญาอธิบายความเจ็บป่วยด้วยขันธ์ 5 โดย ผศ.เสถียร ชาวไทย

                      วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นฐานความรู้ที่สำคัญของการแพทย์แผนไทย ดังนั้นเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทยระดับบัณฑิตศึกษาทราบถึงความถูกต้องของการนำพุทธปรัชญามาอธิบายความเจ็บป่วยด้วยขันธ์ 5 วิทยาลัยฯ จึงจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้พุทธปรัชญาอธิบายความเจ็บป่วยด้วยขันธ์ 5 ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระไตรปิฎก ผศ.เสถียร ชาวไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์ฯ อีกด้วย

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com