กีฬาสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 GRADUATE GAMES

         วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอกมากว่า 10 ปี ในปีการศึกษา 2558 นี้ เป็นปีแรกที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้องให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวช่วยเหลือปรองดองซึ่งกันและกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแพทย์แผนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความพร้อมเพียง อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ฯ คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามาร่วมให้กำลังใจอย่างอบอุ่นแก่เหล่านักกีฬาแพทย์แผนไทยอีกด้วย
 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com