วิทยาลัยการแพทย์ฯ และเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย

               วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารเรือนจำกลางเชียงราย นายธงชัย จันทร์ฉลอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง และผู้รับผิดชอบงานสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยของเรือนจำกลางเชียงราย เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562  สืบเนื่องจากวิทยาลัยการแพทย์ฯ และเรือนจำกลางเชียงรายได้มีความสัมพันธ์อันดีมากว่า 10 ปี โดยมีข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและคลินิกการแพทย์แผนไทยในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรและให้การพัฒนาเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิทยาลัยการแพทย์ฯ จึงจัดประชุมหารือเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ในโอกานี้คณะผู้บริหารและบุคลากรเรือนจำกลางเชียงราย ยังได้เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตอีกด้วย

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us






Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com