คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

            วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานในส่วนของโรงงานสาธิตอุตสาหกรรมยาไทย ศูนย์ข้อมูลสมุนไพรลุ่มน้ำโขง และอุทธยานโอสถ (สวนยา) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตยาในโรงงานอุตสาหกรรมยาไทยในอนาคต

 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com