คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน Lin yanfang dai traditional hospital in Xishuangbanna, China

              วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนไตหลินหยางฟาง (Lin yanfang dai traditional hospital in Xishuangbanna, China) ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562  จำนวน 4 ท่าน นำโดย Profossor Lin yanfang ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยและนำมาสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยยาและมือต่อไป

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com