ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

        วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ในการศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาการผดุงครรภ์ไทย ซึ่งมีการบูรณาการผสมผสานระหว่างความรู้ดั้งเดิมตามภูมิปัญญาไทยกับความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ อีกทั้งยังสามารถดูแลมารดาและทารกได้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีในชุมชนได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาต่อไป นอกจากนี้คณะดูงานยังได้เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของวิทยาลัยการแพทย์ฯ อีกด้วย

 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com