นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบบริการและการรักษาโรคด้วยการแพทย์ไท ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

          อาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 14 คน ได้มีโอกาสเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลการแพทย์พื้นบ้านในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มเติม เช่น ระบบการให้บริการรักษาผู้ป่วยในรูปแบบ OPD รูปแบบ IPD แผนกนอนยา แผนกทุยหน่า แผนกผดุงครรภ์ และแผนกยาไท ซึ่งเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน รวมทั้งการเรียนรู้พันธุ์พืชสมุนไพรต่างๆ ครอบคลุม 4 แห่ง ดังนี้ 1) โรงพยาบาลการแพทย์ใตสิบสองปันนา (Dai Hospital of Xishuangbanna)  2) โรงพยาบาลการแพทย์ใตโก๊วหยง (Guo-Rong Dai Medical Rehabilitation Hospital) 3) สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา (Xishuangbanna Tropical Botanical Garden) และ 4) สถาบันพฤกษศาตร์คุนหมิง (Kunming Institute of Botany, KIB) ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 โดยมีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริการในโรงพยาบาลการแพทย์ใตและพันธุ์พืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพฯ ต่อไปในอนาคต

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com