การฝึกทักษะการศึกษาสำรวจพืชสมุนไพรของนักศึกษาแพทย์แผนไทย

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินโครงการฝึกทักษะการศึกษาสำรวจพืชสมุนไพรให้แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 โดยความร่วมมือกับวนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยาและอุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมทำให้คณะอาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทยได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบนิเวศป่าไม้และสมุนไพร ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะความหลากหลายด้านชนิดและพันธุ์พืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ของป่าไม้ธรรมชาติ

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com