เสริมทักษะด้านการจัดจำแนกพันธุ์พืชสมุนไพรตามหลักอนุกรมวิธานพืช และการศึกษาสัตว์วัตถุ

            วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการจัดจำแนกพันธุ์พืชสมุนไพรตามหลักอนุกรมวิธานพืช และการศึกษาสัตว์วัตถุ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยาและรายวิชาเภสัชกรรมไทย 1  แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1 โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาการรู้จักตัวยาและสรรพคุณยาสมุนไพรที่ใช้ประจำ ทั้งพืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ รวมไปถึงสัณฐานวิทยา โครงสร้างของพืช ความหลากหลายของพืช การจัดจำแนกและการตรวจสอบสายพันธุ์พืช การจัดทำตัวอย่างพันธุ์ไม้ (Herbarium) เพื่อเป็นความรู้พื้นสำหรับแพทย์แผนไทยในการรู้จักยาหรือสายพันธุ์พืชสมุนไพรได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com