CRRU OPEN HOUSE ให้เราเติมฝัน 2018

               วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วมกิจกรรม “CRRU OPEN HOUSE ให้เราเติมฝัน 2018” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่จัดขึ้นใน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลการศึกษาต่อในแต่ละสาขาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ามาเยี่ยมชมงาน และในโอกาสนี้ผู้สนใจยังมีโอกาสได้เจอศิษย์เก่าแพทย์แผนไทยที่ประกอบวิชาชีพในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com