พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

           ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วมพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 และในโอกาสนี้วิทยาลัยรู้สึกยินดีกับนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกชั้นปีที่ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 75 คน เพื่อเป็นเกียรติประวัติและขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นแพทย์แผนไทยบัณฑิตที่ดีของสังคม ซึ่งทุกคนล้วนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์รับปริญญาเกียรตินิยม โดยมี 5 ลำดับแรกของระดับเกียรตินิยมเหรียญทองขึ้นรับมอบเกียรติบัตรบนเวทีจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สร้างความยินดีแก่นักศึกษา ผู้บริหาร คณจารย์ ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกคน นอกจากนี้นักศึกษาแพทย์แผนไทยรุ่นที่ 16 ยังได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับครูบาอาจารย์วิทยาลัยการแพทย์ฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นแพทย์แผนไทยด้วยความพากเพียรพยายามจนสำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์แผนไทยบัณฑิตที่ดีของสังคมในอนาคต

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com