อาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนป่าป๋วย จังหวัดลำพูน

           วันที่ 13 กันยายน 2561 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาจากโรงเรียนป่าป๋วย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ที่มาศึกษาดูงานด้านการการแพทย์แผนไทย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้แก่เด็กนักเรียน

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com