เยี่ยมเยือนและเชื่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย Kathmandu University

               คณะผู้บริหารและอาจารย์ของวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ คณบดีผู้ก่อตั้ง เยี่ยมเยือนและเชื่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย Kathmandu University ณ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2561 โดยได้ศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรของประเทศเนปาลและระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาล Dhulikel Hospital, Kathmandu University Hospital ทั้งสองสถาบันมีความเห็นพ้องต้องกันในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์และสมุนไพร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพต่อไปในอนาคต

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com