อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณะ จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทย ของวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก พร้อมทั้งได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยกับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการแพทย์ฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ก่อนเดินทางต่อไปร่วมรับชมละครเวทีอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติ “พญามังรายหลวง” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com