พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ 2557

      นักศึกษาแพทย์แผนไทยวิทยาลัยการแพทย์ฯ เข้าร่วมพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้นรับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นอกจากพิธีมอบตัวเป็นศิษย์นักศึกษาใหม่แล้วยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดี และผู้นำนักศึกษา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอีกด้วย 
        จากกิจกรรมดังกล่าวคณะนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมากมายหลายรางวัล ดังต่อไปนี้...
        ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับการพิจารณาอนุมัติรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 30 คน ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี 17 คน  รวมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 47 คน
        นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ที่ขึ้นรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีในพิธีวันทาคณาจารย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่

            1. นศ.พท.นพพล  ธงชัย    เกรดเฉลี่ย 3.97
            2. นศ.พท.สุวนันท์   แก้วจันทา    เกรดเฉลี่ย 3.94
            3. นศ.พท.ราภรณ์  รัตนพาหิระ    เกรดเฉลี่ย 3.85
            4. นศ.พท.ธวัชชัย  เปี่ยมเสรีชัย   เกรดเฉลี่ย 3.85


           รางวัลผู้นำนักศึกษา ประธานสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ขึ้นรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีในพิธีวันทาคณาจารย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่ นศ.พท.อภินันท์ เสียงสนั่น

 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com