วิทยาลัยการแพทย์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการคัดสรรสื่อ แหล่งเรียนรู้และนานากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมของอาจารย์แพทย์แผนไทยให้เกิดสำนึกและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่สอนด้วยใจ...ใช่เป็นเพียงหน้าที่” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของครูที่ดี และเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อ แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมและทักษะการสอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ต่อไป

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com