วิทยาลัยการแพทย์ฯ เชื่่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย Otoch Manramba University

          คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ และคณะผู้บริหาร รวม 4 คน ได้มีโอกาสไปบุกเบิกและเชื่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย Otoch Manramba University ณ เมืองอูลานบาเตอร์ ประเทศมองโกเลียนอก ระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์พื้นบ้านมองโกเลีย โดยในครั้งนี้คณะผู้บริหารของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Otoch Manramba “Khamba lama Dr.Prof.D. Natsagdorj”  ซึ่งผลการพบปะครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพการแพทย์พื้นบ้านระหว่างทั้งสองสถาบัน โดยในเบื้องต้นวิทยาลัยการแพทย์ฯ วางแผนส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านมองโกเลียภายในปีการศึกษา 2561 นี้

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com