พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

         คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และพิธีประกาศเกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่องแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ซึ่งน่ายินดียิ่งที่คุณแม่รัชฎาภรณ์ แสงสุวรรณ คุณแม่ของนายนฤเทพ แสงสุวรรณ นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 ได้รับประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงรายในครั้งนี้ด้วย

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com