คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ

                   วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีโอกาสได้ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ฉบับราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา วันที่ 4 สิงหาคม 2561 จำนวน 20 ท่าน ในการนี้ทั้งคณะได้เข้าชมสวนสมุนไพร เพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ในหมวดชื่อสมุนไพร หมวดส่วนต่างๆ ของพืช และหมวดอวัยวะของคนและสัตว์ และทางคณะกรรมการได้เชิญ ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ คณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์เป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับคำศัพท์ทางพืชสมุนไพรล้านนาและคำที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ โดยรอบอีกด้วย

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com