ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Renew MOU)

             วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีโอกาสต้อนรับ Dr. Wang Xiaofei ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลการแพทย์ใตสิบสองพันนา (Xishuangbanna Hospital of Traditional Dai Medicine) และ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มาเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Renew MOU) ระหว่างวิทยาลัยการแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และโรงพยาบาลการแพทย์ใตสิบสองพันนา โดยมีข้อตกลงความร่วมมือ 3 ประเด็น คือ การพัฒนาบุคคลากรและนักศึกษา การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยการแพทย์ไทย-ใต ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งการ Renew MOU ครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือของทั้งสองสถาบันที่ได้มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการมาเป็นเวลากว่า 16 ปีและยังคงมีเจตนาที่จะเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการต่อไปในอนาคต

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com