ฝึกอบรมบูรณาการความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

              วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร ได้รับเกียรติจากอาจารย์สันติสุข  โสภณสิริ อนุกรรมการในอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย สภาการแพทย์แผนไทยเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมบูรณาการความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ภาพรวมของกฎหมายให้นักศึกษาแพทย์แผนไทยรู้เท่าทันกฎหมายและรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องโดยไม่ละเมิดกฎหมายตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบความรู้การแพทย์แผนไทยขั้นที่ 1 ตามข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย
 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com