งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยการแพทย์ฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 7 แห่ง ที่จัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ มรภ.เชียงราย, มรภ.อุบลราชธานี, มรภ.สุรินทร์, มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มรภ.หมู่บ้านจอมบึง, มรภ.เพชรบุรี และ มรภ.ยะลา ได้จัดทำโครงการงานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 7 แห่ง ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความรู้ความสามารถทางวิชาการการเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านผ่านการจัดนิทรรศการ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความชำนาญด้านต่างๆ ระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างกันของนักศึกษาแพทย์แผนไทยได้อย่างแท้จริง
     จากกิจกรรมดังกล่าวคณะนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมากมายหลายรางวัล ดังต่อไปนี้...

   1.การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย “สาขาเภสัชกรรมไทย” นศ.พท.อัฐนิยา อินเทพ  และ นศ.พท.คมสันต์ พนมทิพย์

   2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รายการ ได้แก่

       1) การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย “สาขาเวชกรรมไทย”  นศ.พท.สุเมธี  นามเกิด  และ นศ.พท.วิวัฒน์  ราชสีเมือง

       2) การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย “สาขาการนวดไทย”นศ.พท.ธวัชชัย  เปี่ยมเสรีชัย   และ  นศ.พท.พุฒิชัย  ทะลิ

      3) การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย “สาขาผดุงครรภ์ไทย” นศ.พท.ปาหนัน  วรรณรักษ์  และ นศ.พท.ชัยธวัช  สงวน

   3. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประเภท หรีดป่วง นศ.พท.ศรายุทธ  พิมพา  นศ.พท.พรพิมล  คำคุณเมือง  นศ.พท.เพิ่มพล จันทรประทักษ์นศ.พท.อัจฉริยา  ชูภาระ  นศ.พท.เกียรติศักดิ์  วงศ์ประเสริฐ

   4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประเภทฤๅษีดัดตน แอโรบิกแดนซ์ นศ.พท.คมสันต์  พนมทิพย์  นศ.พท.พุฒิชัย  ทะลิ นศ.พท.ธวัชชัย  เปี่ยมเสรีชัยนศ.พท.อานัส  หมัดหมัน  นศ.พท.อัฐนิยา  อินเทพ  นศ.พท.สาวิตรี  คุมคำนศ.พท.ปรียานันท์    สัตย์ซื่อ  นศ.พท.สุวนันท์    แก้วจันทา

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com