อบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

           วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการที่ต้องปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ดังกล่าวให้แก่บุคลากรทุกคนของวิทยาลัย ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเพิ่มความพร้อมให้แก่บุคลากรสำหรับการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น
 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com