ร่วมรับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                บุคลากรของวิทยาลัยการแพทย์พื้นล้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้มีโอกาสร่วมรับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกราบบังคมทูลเชิญเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหอปรัชญา รัชกาลที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com