โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรักษาโรคเฉพาะของการแพทย์แผนไทย ตามแผนบริการสุขภาพการแพทย์แผนไทยฯ สำหรับบุคลากรการแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

         บุคลากรแพทย์แผนไทยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 13 คน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรักษาโรคเฉพาะของการแพทย์แผนไทย ตามแผนบริการสุขภาพการแพทย์แผนไทยฯ ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้และทักษะในการรักษาผู้ป่วยและพัฒนาคุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในพิธีปิดยังได้รับเกียรติจาก นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พบปะพูดคุยและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com