กิจกรรมประชุมหารือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรมประชุมหารือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่จำนวน 26 คน เข้าร่วมประชุมหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรักษาโรคเฉพาะด้วยการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน ตลอดจนเข้ารับการตรวจโรคเฉพาะเพื่อเป็นผู้ป่วยอาสาสมัครที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com