นิทรรศการการแพทย์แผนไทย งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2

         วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการการแพทย์แผนไทยในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22-23 กันยายน 2559 ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com