กิจกรรมอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร

         หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ วพบ. จัดโครงการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร ในวันที่ 10 กันยายน 2559 โดยได้รับความกรุณาจากท่านวิทยากร อ.ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฝ่ายวิชาการและเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com