โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรักษาโรคเฉพาะทางของการแพทย์แผนไทยตามแผนบริการสุขภาพการแพทย์แผนไทยฯ สำหรับบุคลากรแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

         คณะเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาโรคเฉพาะทางของการแพทย์แผนไทยตามแผนบริการสุขภาพการแพทย์แผนไทยฯ ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้และทักษะในการรักษาผู้ป่วย พัฒนาคุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐในจังหวัดอุตรดิตถ์
 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com